Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő megnevezése: L Tender-Consulting Kft.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 11-09-018664.
Adatkezelő székhelye: 2800 Tatabánya, Vértanúk tere 2.
Adatkezelő elektronikus elérhetősége: info@ltender.hu.
Az L Tender-Consulting Kft. (a továbbiakban, mint Adatkezelő) által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

Az Adatkezelő személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli – hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel. Az Adatkezelő minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját az adat felvétele előtt.

Az Adatkezelő szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és az Adatkezelő megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

Az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendőek.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.
Az Adatkezelő a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjéhez.
A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

Személyes adataival kapcsolatos jogait az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

E-mailcím: info@ltender.hu.
Telefonszám: +36 (70) 773-5790.

Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu.

Az adatkezelés helye: 2800 Tatabánya, Vértanúk tere 2.

Tájékoztatjuk, hogy a honlaphoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a honlap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

A honlapon azonban lehetősége van a látogatónak felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-66034/2013, az adatkezelés célja az online kapcsolatfelvétel biztosítása, a kezelt adatok köre név, e-mail cím, üzenet szövege (amely esetlegesen személyes adatokat tartalmazhat). Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, az adattárolás határideje a kapcsolatfelvételtől számított 2 év, az adattárolás módja elektronikus.

Az Adatkezelő az ügyfelekkel, partnerekkel és érdeklődőkkel történő minél szorosabb kapcsolattartás céljából hírlevelet üzemeltet. A hírlevélre az Adatkezelő honlapján lehet feliratkozni e-mailcím megadásával, az adatkezelési szabályokhoz való előzetes hozzájárulással. Minden kiküldött hírlevélben szerepel közvetlen leiratkozási lehetőség. Az adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-70702/2013, az adatkezelés célja az ügyfelekkel, partnerekkel és érdeklődőkkel történő kapcsolattartás hírlevél útján, a kezelt adatok köre e-mailcím, az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, az adattárolás ideje a hírlevélről való leiratkozásig tart.

A honlap készítésével, szerkesztésével kapcsolatosan az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak.

Kapcsolat

Hétéves tapasztalattal és nemzetközi szakértői csapattal - Magyarországon kívül jelen vagyunk Bécsben (Ausztria), Kolozsváron (Románia), Komáromban (Szlovákia) és Prágában (Csehország) - segítünk adatvédelmi és információbiztonsági problémák megoldásában.

Hasznos linkek